Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan PartyVlaai. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van PartyVlaai te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van PartyVlaai zijn vrijblijvend. PartyVlaai accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. PartyVlaai behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Sparen voor een vlaai

Bij PartyVlaai kunt u sparen voor een gratis vlaai naar keuze. U spaart met iedere euro die u in de winkel besteedt. Ook bij de aankoop van aanbiedingen spaart u punten. Vraag in de winkel om een klantnummer.

Onze medewerkers geven u graag meer informatie over sparen voor een gratis vlaai.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, mail, Internet is de overeenkomst een feit. PartyVlaai behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

PartyVlaai bezorgt bestellingen vooral in Waalwijk en Drunen en directe omgeving. Buiten Waalwijk en Drunen kunnen we het beste even overleggen.

De klant dient voor minimaal € 23,75 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van PartyVlaai. De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 12.00 uur bezorgd.

Leveringen

PartyVlaai zal steeds streven naar snelle levering. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door PartyVlaai ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Betaling

De klant voldoet bij PartyVlaai aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze winkel, of via iDeal direct bij levering, aan de bezorger. Bij kopen op rekening geldt een betalingstermijn voor bedrijven van 7 dagen na factuurdatum. In sommige gevallen kan een vooruitbetaling worden gevraagd.

Reclames, garantie, annuleren en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PartyVlaai de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij PartyVlaai zijn aangemeld, vergezeld van foto’s. Onze voorkeur heeft dat u het product bewaart en de eerstvolgende werkdag langskomt met het betreffende product.

Een bestelling kan tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van PartyVlaai over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan PartyVlaai opgave doet van een adres is PartyVlaai gerechtigd alle bestellingen op dat adres te leveren, met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan PartyVlaai. Klantgegevens worden bewaard volgens AVG t.b.v. spaarsysteem en marketingdoeleinden.

Aansprakelijkheid

PartyVlaai is niet aansprakelijk voor schade die niet aan opzet of grove schuld van PartyVlaai is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van PartyVlaai komen. PartyVlaai draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt PartyVlaai eveneens geen verantwoordelijkheid. PartyVlaai is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en PartyVlaai, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van PartyVlaai. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door PartyVlaai uitgesloten.

Diversen

De klant van PartyVlaai dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door PartyVlaai geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. PartyVlaai garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. In geval van overmacht heeft PartyVlaai het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat PartyVlaai gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan PartyVlaai kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met PartyVlaai geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van PartyVlaai. Niets uit uitgaven of publicaties van PartyVlaai mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PartyVlaai.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen PartyVlaai en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten direct bij (af)levering bij PartyVlaai te worden gemeld, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen, manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken.

Controleer of we op jouw postcode bezorgen

Voer de eerste 4 cijfers van je postcode in

Vergeet niet tasjes toe te voegen aan je bestelling

In één tas passen maximaal 4 taarten of vlaaien.

In de winkel moeten we hier vanwege een extra PIN-transactie helaas 95 cent voor rekenen.